Lees voor

Zeeuws Mobiliteitsteam

Werkterrein: Zeeland
Start: naar verwachting juni 2021
Einde: onbekend

Doelstelling

Voorkomen van langdurige werkloosheid en afnemende kansen op de arbeidsmarkt.

Opzet

Om de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt aan te pakken is er landelijk een intentieverklaring getekend in het kader van de organisatie van crisisdienstverlening. De partijen die zich hieraan hebben gecommitteerd zijn: de ministeries van SZW en OCW, VNO-NCW, MKB-Nederland, FNV, CNV, VCP, UWV, VNG, Divosa, MBO en SBB. De landelijke intentieverklaring vraagt om per arbeidsmarktregio een mobiliteitsteam in te richten. AandeslaginZeeland heeft dit opgepakt. Het resultaat is dat er binnen een kort tijdsbestek overeenstemming is bereikt in de Zeeuwse Werkkamer, waardoor er groen licht is om een regionaal mobiliteitsteam in te richten. Uitgangspunt is deelname van betrokken partijen op basis van gelijkwaardigheid, waarbij elke partij een bijdrage levert op basis van zijn/haar expertise.

Vanuit het Zeeuws Mobiliteitsteam wordt ondersteuning geboden aan werkgevers en hun werknemers bij ‘van werk naar werk’ vraagstukken. Bij de inzet van crisisdienstverlening is de uitkeringspositie niet langer leidend, maar wordt er gekeken naar wat nodig is om een persoon aan het werk te krijgen of te houden.  

Projectpartners

De vier Zeeuwse werkgeversservicepunten, werkgeversorganisaties, vakbonden en onderwijs.

Financiën

Naar verwachting wordt medio maart 2021 een tijdelijke ministeriële regeling crisisdienstverlening gepubliceerd. Op basis hiervan zal duidelijk worden op welke middelen Arbeidsmarktregio Zeeland een beroep kan doen. 

Laatste stand van zaken

Per 1 maart 2021 is Eva Jeremiasse (EVA Projecten & Advies) gestart als kwartiermaker voor de arbeidsmarktregio Zeeland en onderzoekt de vorming van een Zeeuws mobiliteitsteam. Startgesprekken met alle betrokken partijen hebben inmiddels plaatsgevonden. In de komende weken wordt deze informatie verder uitgewerkt en wordt de gezamenlijke inzet bepaald.   

In de aanloopperiode naar een operationeel mobiliteitsteam is een – tijdelijk – Zeeuws aanspreekpunt ingericht voor ondersteuning van werkgevers en hun werknemers voor ‘van werk naar werk’ vraagstukken. Het aanspreekpunt is te bereiken via e-mailadres: mobiliteitsteam@aandeslaginzeeland.nl

 

Deelprojecten

Een ander project in het verlengde van het 3steun- en herstelpakket is een Leven Lang Ontwikkelen.

Projectleiding

Contactpersonen

René Boone

René Boone

r.boone@goes.nl
Brenda Koens

Brenda Koens

b.platschorre@goes.nl