Lees voor

Zeeuws Mobiliteitsteam

Werkterrein: Zeeland
Start: 19 juli 2021
Einde: onbekend

Doelstelling

Voorkomen van langdurige werkloosheid en afnemende kansen op de arbeidsmarkt als gevolg van de coronapandemie

Opzet

Om de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt aan te pakken is in november 2020 landelijk een intentieverklaring getekend in het kader van de organisatie van crisisdienstverlening. De partijen die zich hieraan hebben gecommitteerd zijn: de ministeries van SZW en OCW, VNO-NCW, MKB-Nederland, FNV, CNV, VCP, UWV, VNG, Divosa, MBO en SBB. De landelijke intentieverklaring vraagt om per arbeidsmarktregio een mobiliteitsteam in te richten. Aan de slag in Zeeland heeft dit opgepakt. Het resultaat is dat er binnen een kort tijdsbestek overeenstemming is bereikt in de Zeeuwse Werkkamer. Uitgangspunt is deelname van betrokken partijen op basis van gelijkwaardigheid, waarbij elke partij een bijdrage levert op basis van zijn/haar expertise. Download hier het plan van aanpak.

Vanuit het Zeeuws Mobiliteitsteam wordt ondersteuning geboden aan werkgevers en hun werknemers bij ‘van werk naar werk’ vraagstukken. Bij de inzet van crisisdienstverlening is de uitkeringspositie niet langer leidend, maar wordt er gekeken naar wat nodig is om een persoon aan het werk te krijgen of te houden.  

Projectpartners

De 13 Zeeuwse gemeenten, UWV, onderwijs, VNO-NCW, FNV, CNV en SBB.

Financiën

Eind maart 2021 is de ‘Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19’ gepubliceerd waarin beschikbare budgetten voor 2021 zijn opgenomen. 

De tot stand koming van het plan van aanpak is mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland.

Laatste stand van zaken

Na goedkeuring van het plan van aanpak is het Zeeuws mobiliteitsteam per 19 juli 2021 operationeel. Eind oktober is de begroting voor het ZMT goedgekeurd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Heeft u als werkgever of werkzoekende vragen?

Neem dan contact op met Fonnie Verstraeten. 
Telefoonnummer: 0611004217
Email:  mobiliteitsteam@aandeslaginzeeland.nl 

Deelprojecten

Een ander project in het verlengde van het 3steun- en herstelpakket is een Leven Lang Ontwikkelen.

Projectleiding

Contactpersoon

Brenda Koens

Brenda Koens

b.platschorre@goes.nl