Lees voor

Volwasseneneducatie

Werkterrein: Zeeland
Start: 2015
Einde: structurele dienstverlening

Doelstelling

Zorgen voor een passend onderwijsaanbod van taal, rekenen en digitale vaardigheden voor volwassenen die op deze terreinen onvoldoende vaardig zijn.

Opzet

In elke arbeidsmarktregio dienen gemeenten voldoende passend onderwijsaanbod van taal, rekenen en digitale vaardigheden voor volwassenen te organiseren. Jaarlijks ontvangen de gemeenten via de structuur van de arbeidsmarktregio’s een budget om dit taal-, reken- en digi-onderwijs te organiseren. Gestreefd wordt naar het creëren van een goede mix van formeel onderwijs (georganiseerd leren, gericht op erkende diploma’s en kwalificaties, binnen een school) en non-formeel onderwijs (georganiseerd leren buiten de school, primair gericht op werk, maatschappelijke participatie en persoonlijke ontplooiing). Het betreft de uitvoering van een wettelijke taak: de gemeentelijke en arbeidsmarktregionale verantwoordelijkheden op het gebied van volwasseneneducatie zijn vastgelegd in de Wet Educatie Beroepsonderwijs. De rol van de arbeidsmarktregio is een jaarlijks regionaal programma educatievoorzieningen samen met de contactorganisaties uit te werken. De arbeidsmarktregio zorgt voor kennisdeling en is faciliterend voor de subregio’s en is uiteindelijk verantwoordelijk voor de verantwoording van de besteding van middelen. 
Meer informatie per subregio: Taalhuis Walcheren, Taalhuis Oosterschelderegio, Taalpunten Zeeuws-Vlaanderen.

Projectpartners

Alle Zeeuwse gemeenten (de contactorganisaties zijn: Oosterschelderegio: SWVO, Walcheren: gemeente Veere, Zeeuws-Vlaanderen: gemeente Sluis). Afstemming over de uitvoering vindt plaats in de Werkgroep Educatie (WGE), waarin de gemeenten via een subregionale contactorganisatie zijn vertegenwoordigd en waarin de Zeeuwse Bibliotheek en de stichting Lezen & Schrijven een klankbordrol vervullen.

Financiën

Het budget Volwasseneneducatie bedraagt jaarlijks ongeveer € 1,5 miljoen, dat volgens een landelijk vastgestelde verdeelsleutel wordt ingezet in de drie subregio's. Dit budget wordt volledig ingezet voor de inkoop van activiteiten voor de deelnemers. 

Laatste stand van zaken 

Jaarlijks wordt een regionaal plan educatiemiddelen opgesteld en uitgevoerd. 

Projectleiding

Clarissa Geelhoed

Clarissa Geelhoed

c.geelhoed@goes.nl