Lees voor

Volwasseneneducatie

Werkterrein: Zeeland
Start: 2015
Einde: 2024

Doelstelling

Zorgen voor een passend onderwijsaanbod van taal, rekenen en digitale vaardigheden voor volwassenen die op deze terreinen onvoldoende vaardig zijn.

Opzet

In elke arbeidsmarktregio dienen gemeenten voldoende passend onderwijsaanbod van taal, rekenen en digitale vaardigheden voor volwassenen te organiseren. Jaarlijks ontvangen de gemeenten via de structuur van de arbeidsmarktregio’s een budget om dit taal-, reken- en digi-onderwijs te organiseren. Gestreefd wordt naar het creëren van een goede mix van formeel onderwijs (georganiseerd leren, gericht op erkende diploma’s en kwalificaties, binnen een school) en non-formeel onderwijs (georganiseerd leren buiten de school, primair gericht op werk, maatschappelijke participatie en persoonlijke ontplooiing). Het betreft de uitvoering van een wettelijke taak: de gemeentelijke en arbeidsmarktregionale verantwoordelijkheden op het gebied van volwasseneneducatie zijn vastgelegd in de Wet Educatie Beroepsonderwijs. De rol van de arbeidsmarktregio is een jaarlijks regionaal programma educatievoorzieningen samen met de contactorganisaties uit te werken. De arbeidsmarktregio zorgt voor kennisdeling en is faciliterend voor de subregio’s en is uiteindelijk verantwoordelijk voor de verantwoording van de besteding van middelen. 
Meer informatie per subregio: Taalhuis Walcheren, Taalhuis Oosterschelderegio, Taalpunten Zeeuws-Vlaanderen.

Projectpartners

Alle Zeeuwse gemeenten (de contactorganisaties zijn: Oosterschelderegio: SWVO, Walcheren: gemeente Veere, Zeeuws-Vlaanderen: gemeente Sluis). Afstemming over de uitvoering vindt plaats in de Werkgroep Educatie (WGE), waarin de gemeenten via een subregionale contactorganisatie zijn vertegenwoordigd en waarin de Zeeuwse Bibliotheek en de stichting Lezen & Schrijven een klankbordrol vervullen.

Financiën

Het budget Volwasseneneducatie bedraagt jaarlijks ongeveer € 1,1 miljoen. Dit budget wordt volledig ingezet voor de inkoop van activiteiten voor de deelnemers. In 2021 gaat het om een budget van € 1.109.256, dat volgens een landelijk vastgestelde verdeelsleutel wordt verdeeld over de drie subregio’s.

Laatste stand van zaken 

Het regionale plan educatiemiddelen 2021 is uitgevoerd. De aanpak voor 2022 is in ontwikkeling en wordt in het eerste kwartaal van 2022 vastgesteld. Daarna kan gestart worden met de uitvoering. 

Projectleiding

Kristian Coppoolse

Kristian Coppoolse

Arbeidsmarktregio Zeeland
k.coppoolse@goes.nl