Leven Lang Ontwikkelen
Leven Lang Ontwikkelen

Naar een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt, met een plek voor iedereen

Lees voor

Leven Lang Ontwikkelen

Werkterrein: Zeeland
Start: maart 2023
Einde: doorlopend

Doelstelling

Gedurende het hele leven (pro)actief ontplooien van kwaliteiten op basis van motieven en mogelijkheden, voor een duurzame bijdrage aan de samenleving, eigen werkomgeving, gezondheid en geluk, voor nu en in de toekomst.

Opzet

 

De Zeeuwse arbeidsmarkt heeft te kampen met een enorme krapte in nagenoeg alle sectoren. Voorzieningen en economische ontwikkelingen komen steeds meer onder druk te staan omdat er onvoldoende (gekwalificeerd) personeel is. Ondanks deze krapte is er nog steeds een groot onbenut arbeidspotentieel. Zeeuwse inwoners staan onnodig aan de kant of kunnen de ontwikkelingen op de werkvloer niet meer bijhouden.

Om goed inzetbaar te blijven of actief te worden op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen en daarmee ook de bedrijven zich blijven ontwikkelen. Dat is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend.


Daarom is landelijk gestart met een aanpak voor een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). In lijn met de ontwikkeling van de regionale mobiliteitsteams wordt erop aangestuurd de inkleuring van LLO op regionaal niveau uit te rollen en te verfijnen.

 

 

Projectpartners

De 13 Zeeuwse gemeenten, UWV, werk(gevers)servicepunten, SBB, Scalda (namens onderwijs) en Provincie Zeeland.

Financiën

Vanuit Arbeidsmarktregionale middelen wordt € 75.000 beschikbaar gesteld voor het eerste pilotjaar. Daarnaast wordt voor € 75.000 een subsidieverzoek bij de Provincie Zeeland ingediend vanuit team Arbeidsmarktregio Zeeland.

Laatste stand van zaken

Om als regio op korte termijn kansen te verzilveren op dit thema hebben de betrokken partijen de afgelopen maanden gezamenlijk onderzocht wat mogelijk en haalbaar is. Op basis daarvan is op 6 maart 2023 in de vorm van een pilot van een jaar (met optie tot verlenging) een start gemaakt met een centraal, onafhankelijk LLO-loket, onder de naam “Aan de slag in Zeeland”. Ten behoeve van dit loket is een Zeeuws LLO-team gestart bestaande uit collega’s van het UWV, Leerwerkloket, SBB en Scalda.
Vanaf dag één kunnen de Zeeuwse beroepsbevolking en Zeeuwse werkgevers gratis terecht bij dit onafhankelijke team voor advies op maat, online of persoonlijk. Dat kan gaan over (her-)oriëntatie op de arbeidsmarkt of ontwikkeling of scholing in al haar vormen.
Het LLO-team maakt slim gebruik van de bundeling van expertise die er al is bij alle betrokken partners en helpt zo de drempel richting LLO te verlagen en te versimpelen door één centraal loket te bieden. Het LLO-team werkt bovendien nauw samen met werkgeversorganisaties (d.m.v. een klankbordgroep), zodat mooie kansen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld (nieuwe) omscholingsmogelijkheden naar krapteberoepen, optimaal worden ontsloten.
Na de pilotfase wordt de pilot vertaald naar een structurele aanpak op basis van een businesscase.

Deelprojecten

Het project Leven Lang Ontwikkelen staat in verbinding met het Zeeuws mobiliteitsteam.

Contactpersoon

Clarissa Geelhoed

Clarissa Geelhoed

c.geelhoed@goes.nl