Lees voor

Expat Center Zeeland

Werkterrein: Zeeland
Start: Juli 2020
Einde: December 2021

Doelstelling

Uitrollen van het Expat Center Zeeland te Zeeuws-Vlaanderen naar een Zeeuws brede dienstverlening. Doelstellingen projectplan:

  1. een Zeeuws warm welkom voor internationals en nieuwe vestigers middels een one-stop-shop Expat Center Zeeland inclusief het IND;
  2. doorontwikkeling naar Zeeuws breed op bestuurlijk niveau samen met de arbeidsmarktregio Zeeland;
  3. er is een Internationale Community opgezet (International Zeeland Newcomers Center); een platform voor internationals om te netwerken. Deze community is onderdeel van het Expat Center Zeeland;
  4. naamsbekendheid vergroten tot 50% in 2020 en 75% in 2021.
Opzet

Het Expat Center Zeeland biedt advies en praktische ondersteuning aan expats/internationals die zich in Zeeuws-Vlaanderen of andere delen van Zeeland willen vestigen. De ondersteuning richt zich op uiteenlopende terreinen zoals wet- en regelgeving, huisvesting, onderwijs en sociale activiteiten. Het Expat Center Zeeland realiseert een warm welkom door alle publieke en private dienstverlening die een expat/international nodig heeft in de periode vóór en na aankomst en gedurende zijn verblijf in Nederland aan te bieden. Dit wordt in nauwe samenwerking met aangesloten partners gedaan. Momenteel telt het Expat Center 21 aangesloten partners.  Het center ambieert door te groeien naar een one-stop-shop concept met het IND in-house om op één plek en op één moment een totale dienstverlening aan te bieden voor internationals. Hiermee draagt het Expat Center Zeeland bij aan het aantrekken en behoud van internationaal talent voor Zeeland.

De doelgroep wordt daarbij breed gedefinieerd en omvat onder andere kennismigranten, intra-corporate transferees, arbeidsmigranten, buitenlandse startende ondernemers en studenten. Het Expat Center kent zowel een digitaal als een fysiek loket (in Terneuzen) waar expats/internationals met al hun vragen met betrekking tot vestiging in Zeeuws-Vlaanderen (of andere plaatsen in Zeeland) terecht kunnen. Het Expat Center Zeeland is op verzoek van het bedrijfsleven, en gesteund door de Economic Board en Provincie, opgestart onder Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen.  Een samenwerkingsverband van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, bedrijfsleven en instellingen.  Omdat gebleken is dat de behoefte zich niet beperkt tot Zeeuws-Vlaanderen, wordt verkend of het Expat Center ook andere delen van Zeeland kan gaan bedienen. Daarbij zal, zowel op bestuurlijk als op operationeel vlak, de samenwerking met de Arbeidsmarktregio Zeeland en relevante partijen worden gezocht.
Om de toekomstbestendige dienstverlening voor (internationale) talenten, bedrijven en kennisinstellingen te realiseren worden zes fases doorlopen: 1) projectplanning; 2) draagvlak; 3) commitment; 4) implementatie; 5) groei; 6) doorontwikkeling. Dit project richt zich in eerste instantie op het Zeeuws definiëren en uitvoeren van zes stappen om de eerste drie fases succesvol te voltooien. Het resultaat van fase 3 is dat het inhoudelijk, organisatorisch en financieel Zeeuwse commitment is vastgelegd voor de fases van implementatie, groei en doorontwikkeling. Hiervoor wordt een kwartiermaker aangesteld.

Projectpartners

Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen (bestaande uit de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, woningbouwcorporaties, instellingen en bedrijfsleven), GrensinfoPunt Scheldemond, alle Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland, Impuls Zeeland, Economic Board

Financiën

Dit project maakt deel uit van de ‘Regiodeal Zeeuws-Vlaanderen - Zeeuwen zelf aan zet’, zoals ondertekend op 13 juli 2020 door onder andere de ministers van LNV en BZK. Voor dit project is € 400.000 Regiodeal-subsidie gereserveerd. Daarnaast moet € 400.000 cofinanciering door de samenwerkende partners worden ingebracht.

Laatste stand van zaken 

Het Expat Center in Zeeuws-Vlaanderen is sinds september 2019 operationeel. Het projectplan om de dienstverlening van het Expat Center Zeeuws breed uit te rollen is inmiddels goedgekeurd door het ministerie van LNV en is gepresenteerd aan de Zeeuwse bestuurders tijdens het thema-overleg Arbeidsmarkt OZO. De kwartiermaker is in het voorjaar van 2021 gestart met de werkzaamheden.

Projectleiding

Ronald de Back

Ronald de Back

Subregio Zeeuws-Vlaanderen
r.de.back@wspzvl.nl

Contactpersonen

Kristian Coppoolse

Kristian Coppoolse

Arbeidsmarktregio Zeeland
k.coppoolse@goes.nl
Lian Heller

Lian Heller

Expat center Zeeland
info@expatcenterzeeland.com