Lees voor

Een arbeidsmarkt voor iedereen in Zeeland

Werkterrein: Zeeland
Start: Oktober 2020
Einde: December 2022

Doelstelling

We willen in Zeeland een plek op de arbeidsmarkt voor iedereen, nu en in de toekomst.

Opzet

Dit project, een Zeeuwsbreed onderdeel van ‘Regiodeal Zeeuws-Vlaanderen – Zeeuwen zelf aan zet’, heeft drie pijlers:

  1. We bieden kwetsbare werkzoekenden zoals mensen met een beperking of met een grote afstand tot de arbeidsmarkt nieuw perspectief, waarbij we ons richten op voldoende aanbod van werkfitte kandidaten en voor zover dit mogelijk is het verzorgen van duurzame plaatsingen.
  2. We richten ons op de mismatch tussen vraag en aanbod tussen sectoren, werkgevers en werkzoekenden. De focus ligt hier vooral op noodzakelijke om/bijscholing van werkzoekenden en het toewerken naar een regionale werkgeversdienstverlening.
  3. We zien een steeds grotere groep van kwetsbare werkenden die een groot risico hebben op terugval in de uitkering vanwege bijvoorbeeld onvoldoende kennis van de Nederlandse taal, het ontbreken van een startkwalificatie/opleiding, multi-problematiek of tijdelijke contracten. Preventieve inzet van ondersteuning op deze groep werkenden is belangrijk. De samenwerking met werkgevers is hier ook van essentieel belang.

Projectpartners

UWV, gemeenten, werk(gevers)servicepunten

Financiën

Bijdrage van € 800.000 vanuit de Regiodeal, derde tranche (2020-2022); daarnaast wordt cofinanciering door de samenwerkende partners ingebracht.

Laatste stand van zaken 

De kaders voor het projectplan zijn goedgekeurd door het ministerie van LNV. Op dit moment wordt de verdere uitwerking van het plan voorbereid. De organisatie ervan wordt geborgd in de reguliere structuur van de arbeidsmarktregio Zeeland.

Projectleiding

Peter Meulenberg

Peter Meulenberg

p.meulenberg@goes.nl