Lees voor

Aanpak laaggeletterdheid

Werkterrein: Zeeland
Start: 2020
Einde: December 2024

Doelstelling

Door de aanpak laaggeletterdheid wordt een Zeeuws actieplan ontwikkeld om te komen tot een effectievere bestrijding van laaggeletterdheid.

Opzet

Als mensen niet goed kunnen lezen, schrijven of rekenen of onvoldoende digitaal vaardig zijn, dan is meedoen in de hedendaagse maatschappij geen vanzelfsprekendheid. Toch is er een groep van naar schatting 15% van alle volwassenen die de basisvaardigheden op deze gebieden onvoldoende beheerst. Om ervoor te zorgen dat het scholingsaanbod voor volwassenen op de gebieden taal, rekenen en digitale vaardigheden meer mensen bereikt en maximaal effect heeft, wordt extra geïnvesteerd in een (sub)regionale aanpak van laaggeletterdheid. Hiervoor krijgt elke arbeidsmarktregio in de periode 2020-2024 een budget. De bedoeling is dat met dit budget ook wordt geïnvesteerd in beleidsondersteunende maatregelen, zoals regievoering en monitoring van de resultaten van volwasseneneducatie.

Projectpartners

Alle Zeeuwse gemeenten. Afstemming over de uitvoering vindt plaats in de Werkgroep Educatie (WGE) waarin de gemeenten via een subregionale contactorganisatie zijn vertegenwoordigd. De Zeeuwse Bibliotheek en stichting Lezen & Schrijven vervullen een klankbordrol in dit proces. De contactorganisaties in de subregio’s: Oosterschelderegio: SWVO, Walcheren: gemeente Veere, Zeeuws-Vlaanderen: gemeente Sluis.

Financiën

Het budget bedraagt in de periode 2020-2024 in totaal € 725.000.

Laatste stand van zaken 

Het regioplan is vastgesteld en er is vanaf september 2021 gestart met de uitvoering.

Bekijk het regioplan.

Projectleiding

Kristian Coppoolse

Kristian Coppoolse

Arbeidsmarktregio Zeeland
k.coppoolse@goes.nl