Opdracht en taken
Opdracht en taken

Naar een evenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt, met een plek voor iedereen

Opdracht en taken van Aan de slag in Zeeland

In plaats van ‘ieder voor zich’ werken de spelers op de Zeeuwse arbeidsmarkt onder de paraplu van Aan de slag in Zeeland samen. Zo komen nieuwe, soms onverwachte verbindingen en innovaties tot stand en worden ketens versterkt.
In 2012 heeft de regering in Nederland 35 arbeidsmarktregio's ingesteld met als opdracht om - kort gezegd - de samenwerking tussen gemeenten, werknemers- en werkgeversorganisaties en UWV in die regio's te bevorderen. Voor de gemeenten is het vanwege de Participatiewet daarbij van groot belang dat zoveel mogelijk mensen op de arbeidsmarkt actief zijn, ook mensen voor wie een vaste baan vinden niet vanzelfsprekend is, zoals arbeidsgehandicapten, ouderen en statushouders.
Onder de naam Aan de slag in Zeeland werken alle partners onder regie van de gemeenten dynamisch en flexibel samen aan een gezonde en inclusieve Zeeuwse arbeidsmarkt.

Dit zijn de taken van de arbeidsmarktregio Zeeland:

  • de uitvoering van de banenafspraak uit 2013 stimuleren en faciliteren;
  • het beleid en uitvoering van de Participatiewet door de gemeenten onderling afstemmen;
  • de dienstverlening aan werkgevers door UWV en de gemeentelijke Werk(gevers)servicepunten (WSP’s) onderling afstemmen en de instrumenten en regelingen voor werkgevers harmoniseren;
  • gemeenten ondersteunen bij de voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering en in de toeleiding naar van statushouders naar werk/opleiding;
  • innovatieve verbeterprojecten rond de arbeidsmarkt initiëren, zoals Perspectief op Werk, Aanvalsplan Krapte Arbeidsmarkt, verbinding met de GGZ-sector en grensoverschrijdend werken;
  • subsidietrajecten van onder meer het Europees Sociaal Fonds (ESF) op het gebied van ‘actieve inclusie’ uitvoeren en coördineren;
  • de budgetten voor volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid beheren en coördineren;
  • de gemeentelijke inzet voor kwetsbare jongeren en bestrijding jeugdwerkloosheid afstemmen en coördineren;


Hoe de uitvoering van deze taken vorm krijgt, is te zien op de pagina Thema’s en projecten.