Ter Weel heeft meer focus op zorg door anders te kijken naar werk

“We zorgen vanuit ons Zeeuwse hart, voor het Zeeuwse hart”

Bij Zorggroep Ter Weel staat de persoon en diens leefwereld centraal, blijft de cliënt in regie en wordt er belevingsgerichte zorg geboden vanuit de principes van ‘ruimte scheppen voor welbevinden’. De medewerkers en vrijwilligers ondersteunen, samen met familie en mantelzorgers vanuit deze visie de cliënt in de zorg en aandacht die hij/zij nodig heeft.

Dit betekent dat de kwaliteit van de zorg aan de cliënten centraal staat. In de praktijk zien we echter dat de zorgzwaarte toeneemt en dat het behouden en verkrijgen van personeel onder druk staat. Met andere woorden het is een flinke uitdaging om die kwaliteit te borgen.

Ter Weel kijkt anders naar werk en zorg

Anders kijken naar werk bij ter Weel

Het vasthouden van de kwaliteit van de zorg, de hoge werkdruk en het werven van nieuw personeel waren de aanleiding om een “bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie” in te zetten. Met dit bedrijfsadvies wordt op een andere manier naar werk gekeken. Het advies start over het algemeen met verkennende gesprekken om duidelijk te krijgen welke behoeften en knelpunten er zijn. Vanuit daar wordt duidelijke wat de échte (onderzoeks)vraag is.

Het bedrijfsadvies

Het advies start met een onderzoek. De methodiek die in het onderzoek wordt ingezet is het Inclusief Herontwerp van Werk. Een voorwaarde van deze methode is dat medewerkers van betreffende afdelingen nadrukkelijk meewerken in het onderzoek naar mogelijke herverdeling van werk. Met andere woorden: de wensen en behoeften van de medewerkers en hun randvoorwaarden voor een herverdeling van taken zijn erg belangrijk. Het advies wordt vanuit de praktijk en de naar de visie van het personeel gevormd.

Aanpak bij Ter Weel

Na het gesprek met het management van Ter Weel zijn er interviews gehouden met medewerkers. Op deze manier konden medewerkers wonen, helpenden en coördinatoren hun ervaringen en hun visie op de toekomst delen. Daarnaast is er geïnventariseerd welke taken moeten worden gedaan en onder welke omstandigheden. Op deze manier heeft het team ontwikkelingen, werkprocessen, taken, maar ook zaken zoals werkdruk in kaart gebracht. Ze hebben dit met veel enthousiasme en een hoge mate van betrokkenheid voor collega’s en cliënten gedaan.

"We zorgen vanuit ons Zeeuwse Hart, voor het Zeeuwse hart" - Ter Weel

Resultaat

Door anders te kijken naar werk is het duidelijk geworden dat er voor het uitvoeren van een taak binnen de zorg niet altijd een startkwalificatie nodig is. Het management en de medewerkers hebben in een sessie ‘participatief herontwerp’ bepaald voor welke taken dat zo is.

Zo zijn er in de praktijk veel uren bijgekomen voor de medewerker wonen. In plaats van 16 uur per week is deze functie gegroeid naar 16 uur per dag. Door de inzet van extra medewerkers wonen hebben zorgmedewerkers meer tijd en ruimte voor het uitvoeren van hun taken werkzaamheden. De medewerkers wonen hebben ook meer tijd gekregen voor de werkzaamheden die zij uitvoeren. Zonder deze nieuwe taakverdeling en extra inzet van medewerkers wonen zouden er bepaalde taken minder (goed) gebeuren door de toenemende zorgzwaarte.

Door het daadwerkelijk herverdelen van taken is de werkdruk verminderd, is er nieuw personeel aangetrokken en is er meer ruimte voor het bevorderen van het welzijn van de cliënten. Een prachtig resultaat voor cliënten. Door het daadwerkelijk herverdelen van taken is de werkdruk verminderd, is er nieuw personeel aangetrokken en is er meer ruimte voor het bevorderen van het welzijn van de cliënten. Voorheen Een prachtig resultaat voor cliënten.

Ter Weel heeft “We zorgen vanuit ons Zeeuwse hart, voor het Zeeuwse hart” weer geborgd.

 

Anders kijken naar Werk

Het team ‘Anders kijken naar Werk’ helpt werkgevers door middel van bedrijfsadviezen met personele vraagstukken. Deze onderzoeken en adviezen worden door gespecialiseerde analisten uitgevoerd door heel Zeeland. Zij doen dit vanuit de samenwerking van Aan de slag in Zeeland.

Wil je ook anders kijken naar werk? Neem voor meer informatie over het bedrijfsadvies contact op via: anderskijkennaarwerk@aandeslaginzeeland.nl