Versterking samenwerking arbeidsmarktregio

De afgelopen jaren zijn landelijk in toenemende mate taken aan de arbeidsmarktregio’s toebedeeld, vanuit de constatering dat het efficiënter is om deze op regionaal niveau te organiseren. Daarnaast vragen de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt om een extra bundeling van krachten. Hierdoor is de behoefte ontstaan om de ketens van samenwerking in de arbeidsmarktregio Zeeland tegen het licht te houden, te versterken en te komen tot een overstijgend, meer samenhangend en meerjarig perspectief. Hiermee gaan we aan de slag.

Het doel is om samen te komen tot een attractieve agenda en een gedeelde opgave van ketenpartners, om de match van werkzoekenden en werkgevers op de lange en korte termijn zo goed mogelijk te faciliteren en borgen. De meerjarenagenda weerspiegelt hiermee de kern van de regionale samenwerking, en helpt om de juiste activiteiten in te zetten en toekomstige kansen strategisch te benutten. Op deze manier ontstaat er samenhang en overzicht tussen alle lopende en toekomstige initiatieven om ook samen in een gerichte doe-stand te blijven. De aanpak is door Arbeidsmarktregio Zeeland samen met het onderzoeksteam van GovernEUR (entiteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam) ontwikkeld.

De strategische agenda vormt een agenda ‘voor en van’ de 13 Zeeuwse gemeenten en aangesloten partijen. De inhoud vanuit de partijen is bepalend voor de vorming van de meerjarenagenda en vervolgens wie welke rol hierin zal spelen voor de uitvoering. Het gaat dan onder andere om UWV, werk(gevers)servicepunten, Provincie Zeeland, sociale werkbedrijven, onderwijsinstellingen (zoals Scalda, HZ University of Applied Sciences, University College Roosevelt en Zeeuwse Stichting Maatwerk), werkgevers en werknemers (zoals VNO-NCW Brabant Zeeland en de vakbonden).

Om tot een meerjarenagenda 2021-2025 te komen is een klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordiging vanuit het Managementoverleg Arbeidsmarktregio Zeeland (UWV en Orionis Walcheren), de Zeeuwse Werkkamer (gemeente Goes), Economic Board Zeeland (Scalda en Provincie), werkgeversvertegenwoordiging (VNO-NCW Zeeland) en Arbeidsmarktregio Zeeland . De klankbordgroep wordt benut als sparringpartner en begeleidt het hele proces rondom de meerjarenagenda. Begin november is de klankbordgroep voor het eerst bij elkaar gekomen. De keuzes van de invulling van de aanpak zijn met elkaar gedeeld en er is instemming bereikt over de stappen die verder gezet dienen te worden. De aanpak zal verder worden gedeeld met de diverse samenwerkingspartners. Naar verwachting kan vanaf 1 december 2020 de 1e fase worden ingezet om tot de meerjarenagenda te komen. Er wordt naar gestreefd om de meerjarenagenda medio 2021 op te leveren.