Regionale mobiliteitsteams

Het kabinet heeft september jl. aangekondigd € 1,4 mld. te investeren in een aanvullend sociaal pakket. Een onderdeel van dit pakket is intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft hierover op 13 november het volgende via de nieuwsbrief gecommuniceerd.
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor onder meer de Nederlandse economie en arbeidsmarkt. Ondanks het uitgebreide steunpakket voor bedrijven kan niet worden voorkomen dat mensen ontslagen worden en bedrijven failliet gaan. Als onderdeel van het sociaal pakket van het steun- en herstelpakket wil het kabinet passende begeleiding geven bij het zoeken naar nieuw werk en inkomen aan mensen die nu in onzekerheid verkeren.

Voor een deel van de mensen is de reguliere begeleiding voldoende, maar voor een deel van de mensen is aanvullende dienstverlening naar werk nodig. Voor deze mensen is er een nieuwe aanpak in mobiliteitsteams van werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV, in nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen en SBB in de 35 arbeidsmarktregio’s. Het doel van deze aanvullende crisisdienstverlening door de regionale mobiliteitsteams is dat mensen die als gevolg van COVID-19 in onzekerheid verkeren en hun baan dreigen te verliezen of recent hebben verloren, zo veel mogelijk direct naar nieuw werk gaan en dat zij daarbij waar nodig gericht worden geholpen. Hiermee willen we werkloosheid voorkomen dan wel zo kort mogelijk laten duren en bedrijven c.q. sectoren duurzaam ondersteunen bij de van werk naar werk-begeleiding van personeel dan wel in het voorzien van voldoende gekwalificeerd personeel.

In de regionale mobiliteitsteams wordt het type dienstverlening dat de persoon ontvangt niet bepaald door het al dan niet hebben van een uitkering, het type uitkering of het behoren tot een specifieke doelgroep, maar door wat er nodig is om de persoon weer aan het werk te helpen. Op deze manier wordt meer dienstverlening beschikbaar voor bijvoorbeeld mensen die nog werk hebben maar met werkloosheid bedreigd worden. Zij kunnen, afhankelijk van de behoefte, preventief gebruik maken van instrumenten die normaal gesproken uitsluitend bestemd zijn voor bijvoorbeeld mensen met een WW- of bijstandsuitkering. De partijen in de arbeidsmarktregio’s worden binnenkort nader geïnformeerd over de aanpak en de voorwaarden waaronder deze aanpak kan worden vormgegeven.
 
De gemeenten hebben naar aanleiding hiervan nog geen documentatie ontvangen. Naar verwachting zal Aan de slag in Zeeland worden gevraagd om de regie te gaan  voeren in deze nieuwe aanpak. Wat dit precies betekent voor de Zeeuwse arbeidsmarkt en onder welke voorwaarden deze aanpak kan worden vormgegeven is nog niet bekend.