Regionale mobiliteitsteams

In augustus kondigde het kabinet een aanvullend sociaal pakket aan, gericht op onder meer de gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt. Een breed consortium aan samenwerkingspartners heeft afgelopen week een intentieverklaring getekend voor de aanpak van deze mobiliteitsteams. Het betreft FNV, CNV en VCP, werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO, UWV, gemeenten (G4, G40, VNG en Divosa), Cedris, MBO Raad, NRTO, SBB en de ministeries van OCW en SZW. Nu is dus bekend wat de kaders zijn. Het kabinet zet in op ondersteuning en begeleiding van mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid verkeren. Het gaat hierbij om begeleiding van Werk(loosheid) naar werk en scholing vanuit regionale mobiliteitsteams, aanvullend op de bestaande dienstverlening op dat gebied. De extra investering wordt gedaan om te voorkomen dat mensen langs de kant komen te staan.

Alle 35 arbeidsmarktregio’s zullen een regionaal mobiliteitsteam inrichten om zo een landelijk dekkend netwerk te creëren. De inrichting zal gefaseerd plaatsvinden. Zeeland staat gepland voor de periode maart-april 2020. Binnen de arbeidsmarktregio Zeeland zijn diverse overleggen geïnitieerd om met elkaar van gedachten te wisselen in de brede context van het steun- en herstelpakket en behoeften binnen de Zeeuwse arbeidsmarkt te duiden. Aan de slag in zeeland richt zich de komende weken op een verdere uitwerking van het 3e steun- en herstelpakket, op hoofdlijnen, gericht op de Zeeuwse arbeidsmarkt.