Banenafspraak in Zeeland: groei aantal banen

Trendrapportage tweede kwartaal 2020
Eind oktober bracht het UWV de Regionale Trendrapportage Banenafspraak over het tweede kwartaal 2020 uit. In Zeeland zijn sinds de nulmeting 1.022 extra banen gecreëerd, dit was 959 in het eerste kwartaal van 2020. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal betekent dit een stijging van 63 banen voor mensen met een arbeidsbeperking: 47 in het bedrijfsleven, 19 bij overheid/onderwijs.

Daar waar we in Zeeland nog een toename van het totaal aantal banen in het tweede kwartaal 2020 zien, is er landelijk sprake van een daling van het totaal aantal banen. Uit de trendrapportage blijkt landelijk een netto banenverlies van 496 banen t.o.v. voorgaand kwartaal. Dit is een resultante van een daling van het aantal reguliere banen in de marktsector en de banen via detachering en een stijging van het aantal banen in de overheidssector. Het UWV kan het effect van de coronacrisis op de daling van het aantal banen niet in kaart brengen, daar ze enkel beschikt over de gegevens van het aantal banen en niet over de reden van het baanverlies.

Deze grafiek laat de ontwikkeling van het aantal banen in de afgelopen jaren zien.

Indicatieve verdeling
De landelijke Werkkamer heeft een indicatieve verdeling van de banenafspraak per regio tot en met 2022 vastgesteld. De nieuwe verdeling van de Werkkamer is bedoeld als richtlijn. Het gaat om een indicatie; de banenafspraak is immers een afspraak op landelijk niveau, die per regio noch per sector is afgesproken. Voor Zeeland betekent dit:


2021: 1476 (1136 markt, 340 overheid/onderwijs);
2022: 1708 (1325 markt, 383 overheid/onderwijs).

Voor de periode tot en met 2020 is de doelstelling 1270 (970 markt, 300 overheid/onderwijs).  

Op dit moment zijn er geen kwantitatieve gegevens beschikbaar over de impact van de coronacrisis op de economie en de arbeidsmarkt. Zodra deze gegevens wel beschikbaar zijn, zal de verdeling opnieuw worden geactualiseerd.

Cedris onderzoek
Uit een recent uitgebracht onderzoek van Capeladvies, in opdracht van Cedris, blijkt dat de werkgelegenheid van mensen met een arbeidsbeperking de afgelopen jaren veel minder is toegenomen dan de officiële cijfers van de banenafspraak doen vermoeden. Capeladvies concludeert dat er tot en met 2019 slechts sprake is van 12.000 extra werkzame personen, terwijl de officiële telling uitgaat van 53.000. Het significante verschil is te verklaren doordat de officiële meting van de banenafspraak is gebaseerd op het aantal personen in het doelgroepenregister en hierin hebben de afgelopen vijf jaar een groot aantal wijzigingen plaatsgevonden. De wijzigingen hebben betrekking op zowel definities, telcriteria en de toevoeging van nieuwe doelgroepen. Capeladvies stelt dat, met een reguliere vervangingsvraag van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de jaarlijkse groei van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (Pro),
de aantallen banenafspraak ‘vrijwel automatisch’ gerealiseerd worden en stelt de waarde van de huidige doelstelling ter discussie. De aanbeveling wordt gedaan om onder andere de doelstelling voor de komende jaren te heroverwegen en de wijze van monitoring aan te passen.

De publicatie heeft veel stof doen opwaaien. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in een eerste reactie aangegeven zich niet te herkennen in de uitkomst van het onderzoek. Volgens staatssecretaris Van ’t Wout worden de resultaten van de banenafspraak jaarlijks door het UWV gemonitord op basis van afspraken in de wet en is Cedris hier altijd bij betrokken geweest. In een kamerbrief stelt Van ’t Wout dat de telling in het onderzoek volgens andere spelregels is gedaan dan de formele spelregels van de banenafspraak. Hierdoor geven de cijfers uit het onderzoek van Cedris, volgens Van ’t Wout, geen correct beeld van de resultaten van de banenafspraak. Hij is van mening dat er juist mooie resultaten zijn behaald in de banenafspraak. Wel gaf hij toe dat er nog een lange weg te gaan is.   

Het is niet bekend wat de impact is op de gerealiseerde extra arbeidsplaatsen op de Zeeuwse arbeidsmarkt.

In een kamerbrief van 16 november 2020 is de volledige reactie van staatssecretaris Van ’t Wout te lezen.