Lean methode combineren met anders kijken naar werk

Wat doe je als je afhankelijk bent van structurele subsidies en (een deel van) die subsidie stopt? Stichting Manteling kwam voor deze uitdaging te staan. Ze vonden de oplossing in een combinatie van slimmere processen en anders kijken naar werk. 

Stichting Manteling biedt hulp aan mantelzorgers, mensen met een ziekte of beperking, mensen met psychische problemen, eenzame mensen, mensen met dementie en mensen in de laatste fase van hun leven. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van leven van mensen die hulp vragen en van vrijwilligers die hulp bieden. Het team van Manteling helpt dit te realiseren.

Door het wegvallen van de subsidie zou Manteling de ondersteuning van een deel van hun klanten moeten afronden en een aanzienlijk deel van hun financiering kwijtraken. Mira Weber, de directeur van Manteling Walcheren, ging op zoek naar oplossingen en startte met het herstructureren van de organisatie.

Een bijzondere samenwerking

Haar zoektocht bracht haar in maart 2022 op het spoor van het team Anders kijken naar Werk. Uit het gesprek bleek dat op dat moment het uitvoeren van een bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie (methoden van het team Anders kijken naar Werk) niet het juiste antwoord op haar vraag was. Ze werd doorverwezen naar naar Lean Verbeeten. Dit bleek een goede match te zijn. Ze zijn een samenwerking aangegaan om Manteling toekomstbestendig te maken.

Het contact tussen team Anders kijken naar Werk en Manteling bleef bestaan. Later in het proces bleek het namelijk toch interessant om vanuit de expertise van het team een bijdrage te leveren aan het lean-proces.

Kan het ook anders?

In het najaar van 2022 spraken de analisten van Anders kijken naar Werk alle medewerkers van Manteling. In de individuele gesprekken ging het over de inhoud van hun werk, ontwikkelingswensen en andere relevante zaken. De uitkomsten van deze gesprekken zijn gebruikt om de processen die je in lean doorloopt en verbetert, aan te vullen met informatie vanuit de medewerkers. Waar gaat het goed in hun werk, waar lopen ze tegenaan, voelen ze zich voldoende gehoord in dit ontwikkelingsproces, wat zijn hun wensen/verlangens in deze veranderende werkomgeving?

Voor iedereen bleken deze gesprekken zeer waardevol. Medewerkers gaven aan anders naar hun werk te kijken. Zo vertelden ze onderling andere gesprekken te voeren met betrekking tot hun werk en zich vaker af te vragen waarom ze het werk op een bepaalde manier uitvoerden, en of dat ook anders kon.

Blik op de toekomst

Lean Verbeeten kreeg na de interviews met de medewerkers een samenvatting met de meest voorkomende aandachtspunten uit de gesprekken. Dit hebben zij vervolgens gebruikt als aanvulling op hun traject van het verbeteren van processen. Eén signaal wat bijvoorbeeld herhaaldelijk naar voren kwam was dat het team behoefte had om meer meegenomen te worden in de veranderende organisatie. Dit heeft geleid tot een sessie met het team van Manteling, hun Dagelijks Bestuur, Lean Verbeeten en het team Anders kijken naar Werk. In deze sessie werden alle initiatieven toegelicht, was er ruimte voor vragen en een blik op de toekomst.

Het lean traject is nog niet afgelopen, maar het efficiënter inrichten van de processen hebben geleid tot meer ruimte. Die ruimte is onder andere gebruikt om een innovatie binnen de organisatie vorm te geven. Er is een programmaleider innovatie aangenomen die zich richt op het verkrijgen van andere subsidies en het (gedeeltelijk) vergelden van de expertise van Manteling door het opzetten van projecten.

Manteling is volop in beweging en team Anders kijken naar Werk heeft een bijdrage kunnen leveren door de bespiegelingen van de individuele medewerker te laten voelen en zien binnen het lean proces. Uiteindelijk voelden de medewerkers zich daardoor meer gehoord én zijn ze meer betrokken bij de organisatie.

Anders kijken naar Werk

Het team ‘Anders kijken naar Werk’ helpt werkgevers door middel van bedrijfsadviezen met personele vraagstukken. Deze onderzoeken en adviezen worden door gespecialiseerde analisten uitgevoerd door heel Zeeland. Zij doen dit vanuit de samenwerking van Aan de slag in Zeeland.

Wil je ook anders kijken naar werk? Neem voor meer informatie over het bedrijfsadvies contact op via: anderskijkennaarwerk@aandeslaginzeeland.nl