Banenafspraak en Quotumwet

In het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn de overheid, het bedrijfsleven en de vakbonden de zogeheten ‘banenafspraak’ rond mensen met een arbeidsbeperking overeengekomen. Deze afspraak houdt in dat aan mensen met een arbeidsbeperking kansen op betaald werk in het reguliere bedrijfsleven geboden worden. De genoemde partijen hebben zich in het Sociaal Akkoord garant gesteld voor deze extra banen. De banenafspraak is gekoppeld aan de invoering van de Participatiewet per 2015.

Dit zijn de doelgroepen van de banenafspraak:

  • mensen die onder de Participatiewet vallen en niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, waaronder (ex)leerlingen van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs (VSO/PrO), die zich hebben aangemeld bij UWV;
  • mensen met een Wsw-indicatie;
  • Wajongers met arbeidsvermogen;
  • mensen met een Wiw-baan of ID-baan.

Deze vier groepen zijn mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Het overgrote deel van hen heeft psychische beperkingen. Het doel is ze een volwaardige rol in de maatschappij te geven. Wie werkt, krijgt maandelijks salaris en ontvangt niet langer een uitkering.

Een handige en complete vraagbaak voor werkgevers op het gebied van subsidiemogelijkheden en wet- en regelgeving rond de banenafspraak is het Spoorboekje banenafspraak

Extra banen in Zeeland

Concreet betekent de banenafspraak dat in Nederland tot eind 2027 aan 125.000 mensen met een arbeidsbeperking een nieuwe, volledige baan (25,5 uur per week) geboden wordt. Voor de gezamenlijke arbeidsmarktregio’s – Zeeland is één van de 35 – is voor 2019 een tussentijds streefcijfer vastgesteld: 55.000 extra banen. De teller staat per 1 januari 2020 op 61.792.
De meest recente Regionale Trendrapportage gaat over het eerste kwartaal van 2020. Dit is de actuele grafiek over de uitvoering van de banenafspraak in Zeeland vanaf 2015. 

Al heel wat Zeeuwse bedrijven geven gehoor aan de banenafspraak en verbeteren tegelijk ook hun bedrijfsvoering. Zij creëren een nieuwe functie, die iemand met een arbeidsbeperking prima kan uitvoeren en waardoor andere medewerkers juist de handen meer vrij krijgen om hun hoofdtaken uit te voeren. Zo verbetert de bedrijfsvoering en krijgen medewerkers nog meer plezier in hun werk. Of uw bedrijf geschikt is om een werkplek te bieden aan een collega met een arbeidsbeperking, wordt duidelijk uit de Inclusieve Arbeidsanalyse, die u in Zeeland kosteloos en vrijblijvend wordt aangeboden.  

Quotumwet

Worden landelijk gezien de doelstellingen van de banenafspraak aan het eind van een jaar niet gehaald, dan treedt de al aangenomen Quotumwet in werking. In die wet staat dat het personeelsbestand van bedrijven met meer dan 25 werknemers uit een te bepalen percentage arbeidsgehandicapten moet bestaan, op straffe van een boete per werkplek. Conform eerdere afspraken heeft het kabinet ‘het traject ingezet om de quotumheffing voor de sector overheid te kunnen activeren,’ onder meer in overleg van het kabinet met de gemeenten en de sociale partners.  

Reactie staatssecretaris op tussenstand eind 2019
Stand van zaken vereenvoudiging Wet banenafspraak per 2022