Lees voor

Subsidies en regelingen

Om het uitvoeren van de banenafspraak en het aannemen van personeel met een arbeidsbeperking zo financieel aantrekkelijk mogelijk te maken, heeft de overheid verschillende tegemoetkomingen ontwikkeld. Bekijk ze eens en wellicht komt u iets tegen waardoor het voor uw bedrijf aantrekkelijker wordt iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.
Een brochure met ongeveer dezelfde inhoud als hieronder vindt u hier.

Vergoeding extra werknemersvoorzieningen
Werkgevers die iemand uit de doelgroep banenafspraak in dienst nemen, die door zijn beperking een bepaald hulpmiddel nodig heeft om het werk uit te kunnen voeren, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van deze voorzieningen. Het toekennen van deze vergoeding gebeurt op basis van maatwerk, waarbij er sprake moet zijn van een medische noodzaak van de voorziening. Ook voorzieningen om op het werk te kunnen komen, kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.

Loonkostensubsidie
Gemeenten kunnen met het instrument loonkostensubsidie werkgevers compenseren voor loonkosten (inclusief vergoeding werkgeverslasten) als zij mensen in dienst nemen die niet het minimumloon kunnen verdienen en behoren tot de doelgroep van de banenafspraak. De hoogte van de loonkostensubsidie is het  verschil tussen de vastgestelde loonwaarde en het wettelijk minimumloon. De loonwaarde  wordt periodiek  vastgesteld door middel van een loonwaardebepaling die door een arbeidsdeskundige uitgevoerd wordt. Zolang de loonwaarde lager is dan het wettelijk minimumloon kan de werkgever loonkostensubsidie ontvangen. Met deze rekentool kunt u zelf eenvoudig door het invullen van vier velden berekenen hoe hoog de loonkostensubsidie is. In de tool is uitgegaan van de regels die per 1 juli 2018 gelden, waarbij de loonwaarde niet meer wordt vastgesteld ten opzichte van het 'rechtens geldend loon', maar ten opzichte van het wettelijk minimumloon.

Loondispensatie Wajong
Voor werknemers met een Wajong-uitkering geldt een speciale regeling voor loondispensatie. Hiervoor gelden drie voorwaarden:

  • er is sprake van een verminderde arbeidsprestatie als gevolg van structureel functionele beperkingen;
  • de verminderde arbeidsprestatie is tenminste 25% lager dan de reguliere arbeidsprestatie;
  • de loonwaarde moet onder het wettelijk minimum(jeugd)loon liggen.

Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, krijgt u toestemming om een salaris te betalen dat in overeenstemming is met de vastgestelde loonwaarde. Toestemming kan verleend worden gedurende een periode van zes maanden tot vijf jaar. Verlenging is mogelijk.

No-riskpolis
Voor de gehele doelgroep van de banenafspraak geldt een uniforme no-riskpolis. UWV voert de polis uit en komt werkgevers tegemoet in de loonkosten als iemand uit de doelgroep banenafspraak ziek uitvalt. Ook telt de zieke werknemer dan niet mee voor de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. UWV vergoedt de totale financiële lasten tot het maximum-dagloon. De werkgever moet bij ziekte van de werknemer de ziektewetuitkering bij UWV aanvragen. Deze uitkering wordt dan aan de werkgever uitbetaald. Factsheet van UWV over de no-riskpolis.

Lage-inkomensvoordeel
Vanaf 1 januari 2017 hebben werkgevers onder voorwaarden recht op een lage-inkomensvoordeel (liv) als ze werknemers in dienst hebben die tussen de 100 en 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. Dit voordeel kan oplopen tot € 2000,- per werknemer per jaar. De hoogte is afhankelijk van het gemiddelde uurloon van de werknemer. Meer informatie: www.regelhulpenvoorbedrijven.nl.

Loonkostenvoordeel
Het loonkostenvoordeel (LKV) is per 2018 een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om het LKV te ontvangen heeft de werkgever een kopie van de 'doelgroepverklaring LKV' van uw werknemer nodig.
Hier vindt u uitgebreide informatie van de Rijksoverheid over de Wet tegemoetkomingen loondomein, waaronder het LKV. Via www.regelhulpenvoorbedrijven.nl kunnen werkgevers zien of ze recht hebben op het loonkostenvoordeel als zij iemand in dienst nemen met een arbeidsbeperking.