Lees voor

Veranderopgave Inburgering & Statushouders

Werkterrein: Zeeland
Start: Januari 2019
Einde: December 2021

Doelstelling

De Zeeuwse gemeenten ondersteunen in de voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering (ingangsdatum: 1 januari 2022, tijdlijn).

Opzet

Omdat de nieuwe Wet Inburgering een complexe en politiek gevoelige wet is met veel uiteenlopende aspecten wordt iedere arbeidsmarktregio gefaciliteerd met een coördinator statushouders. Zij worden aangestuurd door Divosa in opdracht van SZW. Concreet richt de coördinator statushouders zich op:

  1. het ondersteunen en faciliteren in aanloop naar de implementatie van de nieuwe Wet Inburgering, enerzijds afhankelijk van de behoefte van een gemeente of regio en anderzijds meer sturend en bepalend vanuit de opdracht van het ministerie;
  2. het laten landen van de inburgering als integraal onderdeel van het sociaal domein;
  3. het continueren van de inzet op versnelling van integratie en participatie van statushouders.

Naast de Kerngroep Veranderopgave Inburgering, waarin elke gemeente vertegenwoordigd is, zijn in Zeeland in de periode 2019/2020 drie werkgroepen actief geweest: Ondertussengroep, Intake & ontzorgen en Taal & werk(ervaring). De werkgroepen hebben inmiddels hun eindproduct opgeleverd en daarmee de Zeeuwse gemeenten gefaciliteerd in de voorbereiding op de nieuwe Inburgeringswet.

Projectpartners

De Zeeuwse gemeenten. Per gemeente is er een contactpersoon die zich met inburgering bezighoudt (overzicht contactpersonen).

Financiën

De middelen voor de uitvoering worden rechtstreeks uitgekeerd aan de betreffende gemeenten.

Laatste stand van zaken

Medio december 2020 heeft de Kerngroep Veranderopgave de ‘overeenkomst inburgering’ vastgesteld. De concept-overeenkomst is voorbereid door de Werkgroep Taal & Werk aangevuld met de inkopers van Vlissingen en Schouwen-Duiveland. De Zeeuwse gemeenten zijn vervolgens begin 2021 gestart met de inkoop van de leerroutes (B.1, Z- en Onderwijsroute). Zij trekken met elkaar op in subregionaal verband (Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en Oosterschelderegio). De inkoop bevindt zich in de afrondende fase.

N.B. Er is geen sprake van aanbesteding aangezien de Zeeuwse gemeenten de eerste 2 jaar onder de drempelwaarde blijven die geldt voor Europese aanbesteding.

Naast de inkoop van de leerroutes zijn de gemeenten bezig met het voorbereiden van andere aspecten van de nieuwe Inburgeringswet zoals het inregelen van de brede intake en het financieel ontzorgen & randvoorwaardelijke zaken als training van de beoogde regisseurs Inburgering en het op orde brengen van de Informatievoorziening/ICT.

Voor meer informatie over de nieuwe Wet Inburgering kunt u terecht op de website van Divosa. Hier vindt u behulpzame handleidingen, een rekentool waarmee u kunt berekenen op hoeveel middelen uw gemeente recht heeft en de laatste uitkomsten van landelijke pilots die lopen ter voorbereiding op de Wet Inburgering (tabblad ‘Overzicht’). Onder het 2e tabblad vindt u de Q&A over de wet. Grote kans dat uw vraag daar tussen staat.

Projectleiding

Erna Gaal

Erna Gaal

e.gaal@goes.nl