Lees voor

Veranderopgave Inburgering & Statushouders

Werkterrein: Zeeland
Start: Januari 2019
Einde: December 2021

Doelstelling

De Zeeuwse gemeenten ondersteunen in de voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering (beoogde ingangsdatum: 1 januari 2022, tijdlijn).

Opzet

Omdat de nieuwe Wet Inburgering een complexe en politiek gevoelige wet is met veel uiteenlopende aspecten wordt iedere arbeidsmarktregio gefaciliteerd met een coördinator statushouders. Zij worden aangestuurd door Divosa in opdracht van SZW. Concreet richt de coördinator statushouders zich op:

  1. het ondersteunen en faciliteren in aanloop naar de implementatie van de nieuwe Wet Inburgering, enerzijds afhankelijk van de behoefte van een gemeente of regio en anderzijds meer sturend en bepalend vanuit de opdracht van het ministerie;
  2. het laten landen van de inburgering als integraal onderdeel van het sociaal domein;
  3. het continueren van de inzet op versnelling van integratie en participatie van statushouders.

Naast de Kerngroep Veranderopgave Inburgering, waarin elke gemeente vertegenwoordigd is, zijn in Zeeland drie werkgroepen actief (geweest):
Ondertussengroep, Intake & ontzorgen en Taal & werk(ervaring). Op dit moment is alleen de laatste werkgroep nog actief, de andere twee hebben hun eindproduct opgeleverd (VZG december 2019 en VZG april 2020).

Projectpartners

De Zeeuwse gemeenten. Per gemeente is er een contactpersoon die zich met inburgering bezighoudt (overzicht contactpersonen).

Financiën

De middelen voor de uitvoering worden rechtstreeks uitgekeerd aan de betreffende gemeenten.

Laatste stand van zaken

In één van de eerstvolgende vergaderingen van de Kerngroep Veranderopgave Inburgering wordt de concept-raamovereenkomst vastgesteld. Hierna kunnen de Zeeuwse gemeenten de inkoop van de leerroutes in principe starten. Deze concept-raamovereenkomst is voorbereid door de Werkgroep Taal & Werk. Onlangs is bekend gemaakt dat de nieuwe Wet inburgering wordt uitgesteld tot 1 januari 2022. Het is nog onduidelijk wat de verschuiving van de invoeringsdatum betekent voor de startdatum van de daadwerkelijke inkoop, voor de andere voorbereidende processen van gemeenten (brede intake, inrichten van interne en externe werkprocessen, inrichten monitoring etc), en voor de acties van de gemeenten richting de grotere groep inburgeraars die in 2021 nog onder de oude wet moeten inburgeren (Ondertussengroep).

 

Voor meer informatie over de nieuwe Wet Inburgering kunt u terecht op de website van Divosa. Hier vindt u behulpzame handleidingen, een rekentool waarmee u kunt berekenen op hoeveel middelen uw gemeente recht heeft en de laatste uitkomsten van landelijke pilots die lopen ter voorbereiding op de Wet Inburgering (tabblad ‘Overzicht’). Onder het 2e tabblad vindt u de Q&A over de wet. Grote kans dat uw vraag daar tussen staat.

Projectleiding

Erna Gaal

Erna Gaal

e.gaal@goes.nl