Online kennissessie over laaggeletterdheid

Op woensdag 16 maart van 15:30 uur tot 17:00 uur vindt er een online kennissessie plaats over (laag)geletterdheid. Dit wordt georganiseerd vanuit het project Aanpak Laaggeletterdheid en de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie van de Vrije Universiteit Brussel i.s.m. het Centrum voor Taal en Onderwijs

Deze sessie wordt georganiseerd voor professionals binnen overheden en het onderwijs. Wil je erbij zijn? Meld je dan hier aan: https://nl.surveymonkey.com/r/Kennissessie_Geletterdheid_verhogen_Bruggen_bouwen

 

Geletterdheid verhogen: bruggen bouwen tussen formeel, non-formeel en informeel leren

Heel wat volwassenen zijn niet in staat om geschreven of gedrukte informatie te begrijpen of te gebruiken. Ze worden daardoor gehinderd om actief en volwaardig mee te kunnen doen in onze maatschappij. Daarnaast loopt een grote groep volwassenen het risico om moeilijkheden met geschreven of gedrukte informatie te ondervinden op een kantelmoment in hun leven. Denk hierbij aan veranderingen in de situatie thuis, op het werk of in de maatschappij. Ook de digitale sneltrein stelt heel wat volwassenen voor nieuwe, soms onoverkomelijke uitdagingen.

Om hieraan tegemoet te komen voert Vlaanderen al meer dan twintig jaar een actief geletterdheidsbeleid. Wat hebben zij hieruit geleerd? Wat zijn effectieve manieren voor het bevorderen van talige geletterdheid, gecijferdheid en digitale vaardigheden? En (hoe) kunnen we moeizame geletterdheidstrajecten van sommige leerders (laaggeletterden) verder toegankelijk maken door bruggen te bouwen tussen de verschillende leersferen – binnen en buiten de klas – waarin ze terecht komen?

In deze kennissessie vertrekken we vanuit een theoretisch kader, dat krachtige geletterdheidsacties beschrijft als een samenspel van:

  • (1) randvoorwaarden die vervuld moeten worden op het vlak van de organisatie, de docenten en de cursisten en
  • (2) specifieke kenmerken van de acties zelf, op organisatorisch én inhoudelijk vlak.

Zowel randvoorwaarden als kenmerken wijzen op het belang van een beleidsoverstijgende aanpak, waarbij partnerschappen cruciaal zijn om zowel formele, non-formele als informele leermogelijkheden te creëren en te stimuleren. Op basis van inzichten uit een lopend interdisciplinair onderzoeksproject zoomen we in op waar elke sfeer voor staat, hoe verschillende leermogelijkheden erin vorm kunnen krijgen en hoe connecties al dan niet tot stand komen. Tot slot passen we de inzichten toe op een aantal concrete experimenten die recent in Vlaanderen werden opgezet.

 

Experts tijdens de kennissessie

Mariet Schiepers is directeur van het Centrum voor Taal en Onderwijs. Een multidisciplinair expertisecentrum op het vlak van taal, onderwijs en samenleving, verbonden aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven. Mariet heeft meer dan 20 jaar ervaring in het onderwijsveld, waar ze een brede waaier aan grootschalige en interdisciplinaire onderzoeks- en ontwikkelprojecten heeft opgezet rond functioneel en geïntegreerd taalonderwijs, zowel in een academische als in een niet-academische context. Haar belangrijkste onderzoeksthema's zijn (tweede) taalverwerving, geletterdheid en het functioneel inzetten van technologie in het taalleerproces. Haar aandacht gaat daarbij vooral uit naar meer kwetsbare taalleerders, zoals laaggeletterde en laaggeschoolde niet-moedertaalsprekers van het Nederlands. Met haar onderzoek zoekt ze naar nieuwe manieren om ook voor deze groep een taal- en kansrijke toekomst te verzekeren.

Hannelore Hooft voert haar doctoraatsonderzoek uit binnen het UNLOCK-project, een interdisciplinaire samenwerking tussen het departement Sociale en Culturele Antropologie, het Centrum voor Taal en Onderwijs en het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA). Allen onderzoekcentra van de KU Leuven. Ze voert etnografisch onderzoek uit naar de manier waarop volwassen nieuwkomers in Antwerpen hun geletterdheid en taal ontwikkelen binnen en buiten formeel onderwijs, in het bijzonder zij die een moeizaam leertraject ervaren. Voor de aanvang van haar doctoraat werkte Hannelore reeds drie jaar als wetenschappelijk medewerker op het Centrum voor Taal en Onderwijs aan een gevarieerd takenpakket met projecten rond taalverwerving, taalbeleid, geletterdheid en evaluatie. In al deze projecten zet ze in op het ontwikkelen en in de praktijk brengen van wetenschappelijke inzichten in samenwerking met partners in het werkveld.

 

Meld je dan hier aan: https://nl.surveymonkey.com/r/Kennissessie_Geletterdheid_verhogen_Bruggen_bouwen