Zeeuwse kwartiermaker bekend

In augustus 2020 kondigde het kabinet een aanvullend sociaal pakket aan. Om de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt aan te pakken, wordt crisisdienstverlening georganiseerd. Het idee is om door middel van een landelijk dekkend netwerk van regionale mobiliteits teams langdurige werkloosheid en afnemende kansen op de arbeidsmarkt te voorkomen. Daarnaast is binnen het Zeeuwse de afspraak gemaakt om te gaan kijken naar versterking van de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. AandeslaginZeeland heeft zich de afgelopen maanden onder andere bezig gehouden met de uitwerking van het 3e steun- en herstelpakket op hoofdlijnen voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. Het resultaat is dat de Zeeuwse Werkkamer op 29 januari jl. heeft ingestemd met een procesvoorstel voor de Zeeuwse aanpak, waaronder de aanstelling van een kwartiermaker. Voor arbeidsmarktregio Zeeland zal Eva Jeremiasse (EVA Projecten & Advies) deze rol gaan vervullen. Zij gaat zich bezig houden met de inrichting van een Zeeuws Mobiliteits Team en onderzoek doen naar de mogelijkheden om het onderwijsveld en de arbeidsmark in Zeeland sterker met elkaar te verbinden. Hierbij wordt aangesloten bij een Leven Lang Ontwikkelen* en zal onder andere een Zeeuwse ‘menukaart’ met zowel scholingsaanbod als ondersteuningsmogelijkheden van gemeenten en UWV worden uitgewerkt. 

Mevrouw Jeremiasse zal op korte termijn alle betrokken partijen benaderen voor een gesprek. Bij vragen kunt u contact opnemen via e-mailadres: info@evaprojectenadvies.nl

Voor de aanloopperiode naar een operationeel Zeeuws Mobiliteits Team is er een – tijdelijk- regionaal aanspreekpunt ingericht, waar werkgevers en hun werknemers terecht kunnen voor ‘van werk naar werk’ vraagstukken. Het aanspreekpunt is te bereiken via e-mailadres: mobiliteitsteam@aandeslaginzeeland.nl

*Leven Lang Ontwikkelen is een initiatief van de Rijksoverheid en staat in het teken van het stimuleren van mensen om zichzelf te blijven ontwikkelen met als doel goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.