Arbeidsmarktregio voert twee Zeeuwsbrede projecten uit in nieuwe Regiodeal

In een nieuwe serie Regiodeals heeft het Rijk ook Zeeland weer een plek gegeven. Deze Regiodeal is op 13 juli door minister Schouten bekrachtigd, zodat Zeeland aan de uitvoering van zijn tweede Regiodeal kan beginnen. Op donderdag 9 september vond de start- en kennismakingsbijeenkomst plaats van wat officieel is gaan heten: Regiodeal Zeeuws-Vlaanderen – Zeeuwen zelf aan zet.

Het bedrag van € 7,5 miljoen voor Zeeland wordt verdeeld over een twintigtal projecten die verder worden bekostigd door ‘Zeeland’. Het accent ligt deze keer op Zeeuws-Vlaanderen, maar ook Zeeuwsbrede projecten liften mee. Zo is de arbeidsmarktregio Zeeland|Aan de slag in Zeeland de trekker van twee Zeeuwsbrede projecten, die hier kort worden beschreven.

Buitenlandse werknemers
Het geslaagde Zeeuws-Vlaamse initiatief Expat Center Zeeland (Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen) krijgt dankzij de Regiodeal een Zeeuwsbrede uitbreiding. Op verzoek van het bedrijfsleven is in 2019 het Expat Center in Zeeuws-Vlaanderen van start gegaan, als een uitgebreider vervolg op het informatiepunt voor grenswerkers in Terneuzen. In heel Nederland verspreid zijn sinds 2012 Expat Centers. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is, naast de begeleiding van nieuwkomers, het actief opzoeken van bedrijven om hulp aan zowel werkgevers als buitenlandse werknemers aan te bieden. Zeker de grote bedrijven in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone doen al veel aan de begeleiding van medewerkers uit het buitenland. Met de in Zeeuws-Vlaanderen opgedane ervaring gaat het Expat Center nu verder Zeeland in. De uitwerking daarvan, met de € 400.000 uit de Regiodeal, begint dit najaar.

Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt
Een van de vier thema’s van deze Regiodeal is ‘Arbeidsmarkt en scholing sterk verbonden’. De arbeidsmarktregio Zeeland|Aan de slag in Zeeland draagt daaraan bij met het project ‘Een arbeidsmarkt voor iedereen in Zeeland’, dat zich richt op het bieden van nieuw perspectief op de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen. Met de bijdrage van € 800.000 vanuit de Regiodeal wordt ingezet op drie doelen:

  • Kwetsbare werkzoekenden, zoals mensen met een beperking of met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, nieuw perspectief bieden, waarbij de nadruk ligt op voldoende aanbod van werkfitte kandidaten en het waar mogelijk verzorgen van duurzame plaatsingen.
  • De mismatch tussen vraag en aanbod tussen sectoren, werkgevers en werkzoekenden verminderen. De focus ligt hier vooral op noodzakelijke om/bijscholing van werkzoekenden en het toewerken naar één regionale werkgeversdienstverlening.
  • Preventieve ondersteuning van een steeds grotere groep kwetsbare werkenden, die een groot risico hebben op terugval in de uitkering vanwege bijvoorbeeld onvoldoende kennis van de Nederlandse taal, het ontbreken van een startkwalificatie/opleiding, multi-problematiek of tijdelijke contracten. Samenwerking met werkgevers is hierbij van essentieel belang.

De uitvoering van alle op deze doelen gerichte activiteiten is nu in voorbereiding en wordt geborgd in de reguliere structuur van de arbeidsmarktregio Zeeland. Wordt vervolgd in een volgende nieuwsbrief!