Zeeuws Mobiliteitsteam en Leven Lang Ontwikkelen

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus staat de economie in brand, dat geldt ook voor Zeeland. Een provincie die al te kampen heeft met arbeidsmarktkrapte en door de coronacrisis met nog complexere vraagstukken op de arbeidsmarkt te maken krijgt. Eind augustus 2020 heeft het kabinet een aanvullend sociaal pakket aangekondigd. Met dit pakket worden de pijlen gericht op het voorkomen van langdurige werkloosheid en afnemende kansen op de arbeidsmarkt. Intensief overleg tussen overheden en sociale partners heeft ertoe geleid dat er landelijk een intentieverklaring is getekend in het kader van de organisatie van crisisdienstverlening. De partijen die zich hieraan hebben gecommitteerd zijn: de ministeries van SZW en OCW, VNO-NCW, MKB-Nederland, FNV, CNV, VCP, UWV, VNG, Divosa, MBO en SBB. De belangrijkste overkoepelende aanpak die voort vloeit uit de intentieverklaring is tot een landelijk dekkend netwerk van regionale mobiliteitsteams te komen, waarbij Zeeland voor maart-april staat ingetekend.  

Goes heeft als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Zeeland de opdracht gekregen om een initiërende en regisserende functie te vervullen in deze aanpak. In de Zeeuwse Werkkamer, waarin wethouder Van der Reest de voorzittersrol bekleed, is in november al geconcludeerd dat het zaak is stappen te zetten in het kader van 3esteun- en herstelpakket en is ingestemd hieraan prioriteit te geven. Het is aan de centrumgemeente om de landelijke afspraken uit de intentieverklaring te operationaliseren. Met deze opdracht komt er ontzettend veel op de Arbeidsmarktregio Zeeland af. Om een versnelde uitwerking mogelijk te maken heeft AandeslaginZeeland zoveel mogelijk ‘voorwerk’ verricht. Met onze stakeholders hebben overleggen plaatsgevonden over de vertaalslag van de landelijk beschikbare informatie naar de Zeeuwse arbeidsmarkt. Ook is in de Zeeuwse Werkkamer in november besloten om, anticiperend op de uitwerking van het steunpakket, te verkennen hoe de verbinding tussen het onderwijsveld en de arbeidsmarkt Zeeland structureel te versterken. Hierover heeft afstemming plaatsgevonden met de Provincie. Een belangrijk verbindend instrument in het geheel is Leven Lang Ontwikkelen, een initiatief van de Rijksoverheid om mensen te stimuleren zich te blijven ontwikkelen met als doel goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Dit alles heeft geresulteerd in een procesvoorstel voor de uitwerking van het 3esteun- en herstelpakket, waaronder twee projectopdrachten voor het aanstellen van kwartiermakers.  Op 29 januari jl. heeft de Zeeuwse Werkkamer ingestemd met het geheel. Dit betekent dat de opdracht vanuit de landelijke intentieverklaring is aanvaard en dat de Zeeuwse Werkkamer, met aansluiting van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB), als bestuurlijk samenwerkingsgremium gaat fungeren. Nu is het zaak om tot actie over te gaan.

Vanuit de kwartiermakers wordt verwacht de landelijke afspraken te operationaliseren, waaronder:

  • inrichting van een Zeeuws Mobiliteits Team;
  • het opstellen/uitwerken van een Zeeuwse ‘menukaart’, waarin zowel het scholingsaanbod als ondersteuning van gemeenten en UWV worden opgenomen;
  • het creëren van een Zeeuwse scope op basis waarvan een duurzame structuur op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen kan worden neergezet. 

Voor de periode in aanloop naar een Zeeuws Mobiliteits Team wordt een -tijdelijk- regionaal aanspreekpunt ingericht. Hier kunnen werkgevers en hun werknemers terecht voor ondersteuning bij ‘van werk naar werk’ vraagstukken. Het aanspreekpunt is te bereiken via e-mailadres: mobiliteitsteam@aandeslaginzeeland.nl