Succesvolle start voor AMIF project ‘Nieuwe Zeeuwen’

Afgelopen jaar startte het project ‘Nieuwe Zeeuwen’, met behulp van subsidie van het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF). Het project ‘Nieuwe Zeeuwen’ heeft als doel de obstakels weg te nemen die statushouders tegenkomen voordat zij bemiddeld kunnen worden naar een betaalde baan. Die obstakels variëren van het slecht beheersen van de Nederlandse vaktaal, het ontbreken van werknemersvaardigheden en soms psychische- of financiële problemen. In de eerste periode namen maar liefst 155 statushouders deel aan de verschillende trainingen en activiteiten.  

Bijna alle statushouders sloten de training succesvol af. Alle deelnemende Eritrese nieuwkomers bij de activiteit VCA-Tigrinya behaalden hun certificaat waarmee ze bij een werkgever aan de slag kunnen. Een hele prestatie want normaal gesproken slaagt slechts een enkele Eritrese nieuwkomer. De Nederlandse taal vormt meestal het grote struikelblok. Les in de eigen taal is een succesfactor. ‘Het intensieve contact en de betrokkenheid maakte dat ik mijzelf als onderdeel van een groep voelde en niet alleen maar les had’ gaf één van de deelnemers van de VCA-cursus Tigrinya aan. Ook de VCA-cursus Arabisch was een succes, hier behaalden 9 van de 12 deelnemers hun certificaat.

De activiteiten die werden aangeboden tijdens de eerste periode van het project ‘Nieuwe Zeeuwen’ waren:

  • Vaktaalintensivering (een training gericht op het beheersen van de vaktaal binnen de eigen branche of de branche waarin men graag wil werken); 15 deelnemers
  • VCA-cursussen in het Arabisch (de norm in Nederland als het gaat om veilig, gezond en milieubewust werken); 12 deelnemers
  • VCA-cursussen in het Tigrinya (de norm in Nederland als het gaat om veilig, gezond en milieubewust werken); 9 deelnemers
  • Empowermenttrainingen Eritrese Nieuwkomers (een training waarin statushouders zelf zicht krijgen op aanwezige vaardigheden en ambities); 22 deelnemers
  • Pre Z-route (een intensief taal- & participatietraject voor statushouders met een inburgeringsontheffing); 17 deelnemers
  • Extra jobcoaching (ondersteuning in de eigen taal op stage- en werkervaringsplekken om statushouders voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Deze training vindt alleen plaats op Walcheren); 65 deelnemers
  • Budgetcoaching (een training gericht op het vergroten van financiële zelfredzaamheid. Dit project vindt enkel plaats in Zeeuws-Vlaanderen); Deze training heeft nog niet plaats kunnen vinden in verband met de coronacrisis. Wel zijn 36 deelnemers door de gemeente financieel ontzorgd.
  • Psychosociale ondersteuning (begeleiding bij psychische problemen die statushouders verhinderen om aan het werk te gaan. Dit project vindt alleen plaats op Walcheren); 15 deelnemers

Positieve ervaringen
De deelnemende statushouders zijn tot nu toe onverdeeld enthousiast. Eén van de deelnemers van de activiteit vaktaalintensivering gaf het volgende aan: ‘Ik vind het echt jammer dat ik morgen niet kan komen. Stuur mij alsjeblieft foto’s!’ Er was veel motivatie om deel te nemen aan de activiteiten en het is dan ook fantastisch dat bijna alle deelnemers de activiteiten succesvol hebben afgesloten met een certificaat of een persoonlijk plan voor de toekomst. Eén van de deelnemers van de activiteit psychosociale ondersteuning veranderde compleet van perspectief. ‘Ik was eerst bang als ik een brief van Orionis kreeg, maar nu ben ik blij als ik word uitgenodigd!’

Ook de trainers en docenten waren erg enthousiast en hebben met plezier de deelnemers getraind. ‘We merkten dat de mensen tijdens de trainingen geen ‘inactieve’ mensen waren, maar juist zeer gemotiveerd om aan het werk te gaan!’

Activiteiten tijdens de coronacrisis

Als de coronacrisis er niet was geweest had het project ‘Nieuwe Zeeuwen’ deze eerste periode waarschijnlijk nog meer deelnemers bereikt. De trainers en docenten hebben zo mogelijk ingespeeld op de situatie en hebben verschillende trainingen online gefaciliteerd. De komende maanden zullen binnen alle activiteiten, ondanks de pandemie, trainingen plaatsvinden. Wanneer de coronamaatregelen van kracht blijven, onderzoeken de subregio’s of alle trainingen online verder kunnen plaatsvinden.

Project ‘Nieuwe Zeeuwen’

Voor het project ‘Nieuwe Zeeuwen’ vroeg gemeente Goes, als penvoerder van de 13 gemeenten in Arbeidsmarktregio Zeeland, de AMIF-subsidie aan. Het subsidiebedrag van € 690.774,- is toegekend aan Zeeland om tot eind 2021 de toeleiding naar werk voor statushouders te verbeteren. Via de AMIF-subsidie kunnen projectkosten tot 70% worden vergoed. Daarnaast wordt 30% van de kosten vergoed door de Zeeuwse gemeenten. Het AMIF-project ‘Nieuwe Zeeuwen’ beoogt 655 statushouders te trainen door middel van verschillende activiteiten en trainingen.