Daadkracht en eigenaarschap in de meerjarenagenda Aan de slag in Zeeland 2021-2025

Gesprekken met 13 Zeeuwse gemeenten en samenwerkingspartners

In januari en februari zijn er vanuit GovernEUR/Erasmus Universiteit Rotterdam(GovernEUR) diverse gesprekken gevoerd om tot een gezamenlijke ambitie en focusthema’s te komen. De volgende partijen zijn hiervoor gesproken:

  • Individuele gesprekken met bestuurders van de 13 Zeeuwse gemeenten;
  • Ambtelijke werksessie met vertegenwoordiging vanuit de 13 Zeeuwse gemeenten (Sociale Zaken, Economie en Onderwijs) en samenwerkingspartners (UWV, Provincie, Economic Board, VNO NCW, Scalda);
  • Clustergesprekken met onderwijs en kennisinstellingen, werkgevers en vakbonden en sectoren.

Projectfiches

Uit de gevoerde gesprekken met alle partijen blijkt dat de urgentie gevoeld wordt om samen en gericht verder te werken aan onze arbeidsmarkt. Het enthousiasme en het draagvlak voor de samenwerking is dan ook zeker aanwezig en de ambitie is hoog. Daadkracht en eigenaarschap voor de kernopgaven is echter een aandachtspunt. Om deze reden is er door GovernEUR voor gekozen om de ambitie en focusthema’s verder te concretiseren in de vorm van projectfiches. Een projectfiche is een planbord voor het waarom, hoe, wat en wie van een project. Deze projectfiches worden verder ingevuld met de samenwerkingspartners in april en mei.

Realiseren van de ambitie: doen!

Een ambitie op het gebied van de arbeidsmarkt is alleen samen te bereiken. Dat betekent niet alleen samen praten over mooie vergezichten. Het betekent vooral: samen de schouders eronder. Samen aan de slag met concrete projecten die stapsgewijs bijdragen aan de realisatie van de ambitie. Dat is waar de meerjarenagenda toe moet leiden!

Vragen

Heeft u vragen over de vorming van deze meerjarenagenda? Neem contact op met René Boone (r.boone@goes.nl) of Eva Jeremiasse (e.jeremiasse@goes.nl) van de Arbeidsmarktregio Zeeland.