Banenafspraak in Zeeland: groei aantal banen

Trendrapportage vierde kwartaal 2020
Begin mei 2021 bracht het UWV de Regionale Trendrapportage Banenafspraak over het vierde kwartaal 2020 uit. In Zeeland zijn er sinds de nulmeting 1193 extra banen gecreëerd, dit was 1.101 in het derde kwartaal van 2020. Dat betekent een stijging van 92 banen (reguliere dienstverbanden + uitzendcontracten/detacheringen) ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Hieronder de Zeeuwse cijfers op een rijtje:

De stijging met 92 banen in het vierde kwartaal 2020 is de resultante van:

  • een stijging met 108 banen in de markt;
  • een daling van 8 banen bij de overheid;
  • een daling van 10 van het aantal uitzendcontracten en WSW-detacheringen.

De indicatieve taakstelling tot en met 2022 voor de arbeidsmarktregio Zeeland is hieronder weergegeven:

De tendens van een stijging van het aantal extra banen in de banenafspraak heeft zich ook landelijk voortgezet in het vierde kwartaal. Uit de trendrapportage blijkt dat er nationaal 5.468 banen zijn bijgekomen. Het aantal werkzame personen is nagenoeg gelijk gebleven aan het voorgaande kwartaal. UWV legt in een nieuwsbericht uit dat het verschil te verklaren is doordat het aantal extra banen wordt bepaald op basis van verloonde uren van personen uit de doelgroep banenafspraak op maandbasis. In het laatste aangiftetijdvak, waarbinnen het peilmoment van bijgevoegde trendrapportage ligt, ligt het aantal verloonde uren vaak hoger dan in de andere drie kwartalen (o.a. door nabetalingen die veelal in december plaatsvinden). Daarnaast had voorgaand jaar 53 weken, wat heeft geleid tot een extra verhoging van het aantal verloonde uren en dus een toename van het aantal extra banen. UWV geeft aan deze ontwikkeling in voorgaande jaren eerder te hebben gezien en verwacht dat dit effect in het eerste kwartaal 2021 weer zal verdwijnen. Er is geen informatie over het effect van de coronacrisis op de aantallen, omdat het UWV niet beschikt over de reden van banenverlies.

Op basis van de trendrapportage blijkt dat er sinds de start van de banenafspraak in totaal 66.730 extra banen zijn gecreëerd. De doelstelling voor 2020 is het realiseren van 67.500. De officiële meting vindt op jaarbasis plaats en wordt juli 2021 verwacht. Uit de zesmeting zal blijken of de doelstelling voor 2020 is behaald.