Ambities arbeidsmarktregio Zeeland: hoe verder in het coronatijdperk?

De coronacrisis heeft op alle maatschappelijke ontwikkelingen invloed en dus ook op het werk en de ambities van de arbeidsmarktregio Zeeland. Daarom is met een aantal partners nagedacht over de impact van ‘corona’ op de ambities van de arbeidsmarktregio in het algemeen en op die van het project Perspectief op Werk in het bijzonder. Die ambities staan allemaal onverkort overeind. Zo ligt er nu bijvoorbeeld een concreet voorstel om te komen tot één Zeeuws team voor jobhunting en jobcoaching.

Ambities na de lockdown
De ambities en doelstellingen van de arbeidsmarktregio Zeeland|Aan de slag in Zeeland blijven overeind, ondanks de coronacrisis. De accenten zullen wel veranderen; meer dan vorig jaar zullen arbeidsmobiliteit en (om)scholing van personeel belangrijke thema’s zijn. Daarbij is het ook van groot belang om bedacht te zijn op een mogelijke tweede golf of op z’n minst een voorlopig blijvend stempel van corona op de maatschappij. Een cruciaal knelpunt bij het uitvoeren van de ‘oude’ ambities is dat de personele capaciteit van zowel Team Arbeidsmarktregio Zeeland als van de werk(gevers)servicepunten (WSP’s) onder druk staat. Lukt het niet die capaciteit op niveau te krijgen en te houden, dan is het niet mogelijk de ambities waar te maken. Deze conclusies gelden in het algemeen voor het gehele werk van de arbeidsmarktregio Zeeland, waaronder het gesubsidieerde project Nieuwe Zeeuwen en de projecten in het kader van de derde Regiodeal, waarvan de uitvoering op het punt van starten staat.   

Verbetering werkgeversdienstverlening
Ook de ambities en doelstellingen van het project Perspectief op Werk blijven gehandhaafd, wat betekent dat wordt doorgegaan met de aanpak van 2019: het uitvoeren van de vier speerpunten van de Doe-agenda van Perspectief op Werk Zeeland. Een van die speerpunten is het verbeteren van de werkgeversdienstverlening door de WSP’s. Zij ondersteunen bedrijven door bijvoorbeeld werving en selectie bij vacatures te verzorgen en mensen uit hun werkzoekendenbestanden als kandidaat aan te bieden. De Zeeuwse WSP’s verschillen onderling echter in werkwijze en beschikbare voorzieningen, en werkgevers hebben al aangegeven dat zij een meer eenduidige aanpak door de WSP’s op prijs stellen. Bovendien is er ook een landelijk streven naar meer samenwerking (Besluit SUWI). Een ander speerpunt van Perspectief op Werk is het verzorgen van 160 duurzame plaatsingen, en dat is – zeker vanwege de coronacrisis – een lastige klus. Het ‘kwantitatieve’ moet echter geen doel op zich zijn, maar voortvloeien uit de kwalitatieve verbetering van de brede samenwerking in de vorm van het meer bundelen van ambities en middelen.

Eén Zeeuws team jobhunting en jobcoaching
Zoals hiervoor al wordt benadrukt, draait het bij Perspectief op Werk vooral om verbetering van de brede samenwerking. Daarom wordt momenteel het idee – een initiatief van de WSP-coördinatoren – uitgewerkt om een gezamenlijk Zeeuws team voor jobhunting en jobcoaching in te richten. Om succesvol te kunnen zijn met dit team is een minimale looptijd van twee jaar noodzakelijk en het vervolg op basis van een evaluatie te bepalen. De jobhunters en jobcoaches moeten als hecht team functioneren en geruisloos elkaars werkzaamheden kunnen waarnemen. Bovendien zullen zij hun werkzaamheden moeten inpassen in de al bestaande werkprocessen van de huidige teams van de WSP’s en moet het team onder één aansturing komen te vallen. Dit voorstel is in de werkgroep Perspectief op Werk van 10 september een eerste keer besproken en wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

Constructief nagedacht
Dit artikel is gebaseerd op de uitkomsten van de ‘heidag’, die op 24 juli op initiatief van de arbeidsmarktregio Zeeland|Aan de slag in Zeeland plaatsvond met de coördinatoren van de WSP’s. Na een eerste informeel overleg over de verbetering van de werkgeversdienstverlening in januari over de mogelijkheden van samenwerking en een vanwege de coronapandemie afgeblazen bijeenkomst voor alle WSP-medewerkers, werd dit tweede informeel overleg gehouden met als voornaamste vraag: ‘Hoe verder met onze ambities na/met corona?’ Vertegenwoordigers van de partners UWV, VNO-NCW Brabant Zeeland en de Regionale Bureaus Leerlingzaken (RBL’s) praatten het eerste dagdeel mee over de ambities van de arbeidsmarktregio Zeeland in het algemeen. De uitkomsten en ideeën van dit overleg zijn besproken en vastgesteld in de septembervergadering van de werkgroep Perspectief op Werk Zeeland.
Peter Meulenberg, projectleider Perspectief op Werk, kijkt tevreden terug en met vertrouwen vooruit: “De bijeenkomst in juli verliep – ondanks het voor iedereen lastige onderwerp – in een goede sfeer van harmonie en samenwerking. Het besef dat ‘we elkaar nodig hebben’ blijft stevig groeien, waardoor er constructief en niet vrijblijvend nagedacht wordt over de nabije toekomst. Het voorstel om te komen tot één Zeeuws team voor jobhunting en jobcoaching laat dat duidelijk zien.”
 

Tekening hieronder:
De betrokken partijen hebben de ambitie uitgesproken om de werkgeversdienstverlening in Zeeland te verbeteren en te versterken. Er is in 2019 een Zeeuwse stip aan de horizon geformuleerd en gevisualiseerd. De komende jaren zal hier gefaseerd naartoe gewerkt worden.