De krachten bundelen binnen de arbeidsmarktregio Zeeland in 2023

Zeeland heeft één van de krapste arbeidsmarkten van het land. Toch is er nog steeds sprake van een grote mismatch en komen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeilijk aan een baan. De vraag is wat kunnen we in 2023 voortzetten of als regio anders doen om deze uitdaging samen krachtiger op te pakken?

Evenwichtige arbeidsmarkt

In de Arbeidsmarktregio zijn veel organisaties werkzaam. Iedere partij heeft daarbij een eigen opdracht, belang en achterban. Een goede samenwerking is een randvoorwaarde voor een evenwichtige arbeidsmarkt.

De afgelopen tien jaar is stapsgewijs de Zeeuwse samenwerking rond arbeidsmarktvraagstukken gegroeid in ‘Aan de slag in Zeeland’. Vorig jaar hebben we gezamenlijk de Meerjarenagenda voor 2021-2025 opgesteld, met daarin heldere duiding van taken, rollen en samenwerkingsrelaties. Het doel is om het matchen van werkzoekenden en werkgevers op de lange en korte termijn zo goed mogelijk te faciliteren en te borgen. We zetten ons in voor een veerkrachtige, inclusieve en bovenregionale arbeidsmarkt.

Samen is het sleutelwoord

Op basis van de Meerjarenagenda worden jaarlijks uitvoeringsplannen gemaakt. Nu het nieuwe jaar in zicht is, is het tijd om het uitvoeringsplan voor 2023 op te stellen. Team Arbeidsmarktregio Zeeland heeft hiervoor op 17 november een werksessie georganiseerd in Dreischor.

Samen was het sleutelwoord tijdens de werksessie. Na een inleiding door team Arbeidsmarktregio Zeeland over landelijke ontwikkelingen en de stand van zaken op de Zeeuwse arbeidsmarkt was het tijd om concrete ideeën uit te wisselen.

Samenwerkingspartners waren voorbereid en gaven pitches gericht op meer inclusieve arbeidsmarkt, onderwijs en arbeidsmarkt en samenwerkingen over de grens. De pitches richtten zich op uiteenlopende projecten, maar allemaal ook gericht op het verder verbeteren van diensten om meer mensen aan werk te helpen en te houden. Ook werd onderschreven dat intensievere samenwerking nodig is om onze gezamenlijke doelen te behalen. Dit is een mooie eerste winst.

Volgende stappen

We kijken terug op een geslaagde werksessie. De ideeën die gepitched zijn worden nu verder uitgewerkt. Onderzocht wordt wat de haalbaarheid is, welke investeringen erbij horen en of de ideeën gekoppeld kunnen worden aan bestaande projecten en initiatieven. De uitwerking wordt besproken en vastgesteld in de Zeeuwse Werkkamer en zal in het eerste kwartaal van 2023 via deze website worden gepubliceerd.