Een Leven Lang Ontwikkelen in Zeeland

De Zeeuwse arbeidsmarkt heeft momenteel te kampen met een enorme krapte, en dat lijkt alleen maar groter te worden. Voor iedere 100 werklozen staan in Zeeland inmiddels 137 vacatures open (bron:cbs). Ondanks deze krapte is er nog steeds een groot onbenut arbeidspotentieel. Zo staan er onder andere Zeeuwse inwoners aan de kant die ontwikkelingen op de werkvloer niet meer bijhouden en/of doordat zij niet matchen met de kwalificaties die gevraagd worden door werkgevers. Het gevolg is dat door onvoldoende (gekwalificeerd) personeel de economische en maatschappelijke ontwikkelingen onder druk staan. Het is belangrijk dat de Zeeuwse beroepsbevolking en Zeeuwse organisaties zich blijven ontwikkelen en daarmee concurrentie voorblijven.

 

Samenbrengen van scholingsvraag en -aanbod

Jezelf blijven ontwikkelen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Toch is dit voor werk(zoek)enden belangrijk om actief te worden op de arbeidsmarkt of juist om goed inzetbaar te blijven. Met een aanpak voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO) willen we om- of bijscholing juist stimuleren en ook faciliteren. Andere regio’s laten zien dat, door vraag en aanbod naar (gratis) scholing bij elkaar te brengen en goed te communiceren, steeds meer mensen kiezen voor een (om)scholingtraject.

 

Aanpak: digitaal platform en LLO-team

De Zeeuwse Werkkamer en Provincie Zeeland hebben Eva Jeremiasse als kwartiermaker Leven Lang Ontwikkelen aangesteld om een Zeeuwse ambitie voor LLO te ontwikkelen. Deze Zeeuwse ambitie is verwoord in een plan van aanpak. Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met onderwijs, vakbonden, UWV, leerwerkloket, werkgevers, sectoren, SBB, VNO-NCW, Provincie Zeeland en gemeenten.

In het plan van aanpak wordt geadviseerd om Leven Lang Ontwikkelen in Zeeland verder vorm te aan de hand van de volgende activiteiten:

  1. Het opzetten van Zeeuws digitaal platform waar vraag en aanbod naar scholing samenkomen. Ook financieringsmogelijkheden voor scholingstrajecten worden op het platform weergegeven. Bestaande Zeeuwse en sectorale initiatieven sluiten waar mogelijk aan bij dit platform.
  2. De start van een Zeeuws LLO-team door de bundeling van bestaande expertise vanuit samenwerkingspartners. Dit team geeft onafhankelijke scholingsadviezen en gerichte ondersteuning rondom scholing en ontwikkeling. Zij zijn volledig gekoppeld aan het Zeeuws platform en werken vanuit een gezamenlijke opgave en aansturing.
  3. Aanvullend kan een uitgebreidere aanpak ontwikkeld worden waarbij de doelgroepen en bedrijven die moeilijker bereikbaar zijn of extra aandacht nodig hebben ook worden betrokken.

 

Vervolg

De verwachting is dat er het komende half jaar vanuit het Rijk meer financieringsmogelijkheden beschikbaar komen. Deze ontwikkelingen worden meegenomen in een Business Case die uiterlijk in december van 2022 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de betrokken partners (zoals de Zeeuwse Werkkamer, Provincie Zeeland, HR-netwerk Zeeland). De start van LLO Zeeland staat – wanneer betrokken partijen instemmen - gepland voor het eerste kwartaal van 2023.